Thread Reader

Darvish | درویش

@Darvishsha

Sep 23

24 tweets
Twitter

نگاه میکنم از غم به غم که بیشتر است #مهسا_امینی #MahsaAmini

به خیسی چمدانی که عازم سفر است #مهسا_امینی #MahsaAmini

من از نگاه کلاغی که رفت فهمیدم #مهسا_امینی #MahsaAmini

که سر نوشت درختان باغمان تبر است #مهسا_امینی #MahsaAmini

به کودکانه ترین خواب های توی تنت #مهسا_امینی #MahsaAmini

به عشق بازی من با ادامه ی بدنت #مهسا_امینی #MahsaAmini

به هر رگی که زدی و زدم به حس جنون #مهسا_امینی #MahsaAmini

به بچه ای که تواٌم! در میان جاری خون #مهسا_امینی #MahsaAmini

به آخرین فریادی که توی حنجره است #مهسا_امینی #MahsaAmini

صدای پای تگرگی که پشت پنجره است #مهسا_امینی #MahsaAmini

به خواب رفتن تو روی تخت یک نفره #مهسا_امینی #MahsaAmini

به خوردن دمپایی بر آخرین حشره #مهسا_امینی #MahsaAmini

به « هرگز » ت که سوالی شد و نوشت:کدام ؟ #مهسا_امینی #MahsaAmini

به دست های تو در آخرین تشنج هام #مهسا_امینی #MahsaAmini

به گریه کردن یک مرد آن ورِ گوشی #مهسا_امینی #MahsaAmini

به شعر خواندن تا صبح بی هم آغوشی #مهسا_امینی #MahsaAmini

به بوسه های تو در خواب احتمالی من #مهسا_امینی #MahsaAmini

به فیلم های ندیده به مبلِ خالی من #مهسا_امینی #MahsaAmini

به گریه در وسط شعرهایی از سعدی #مهسا_امینی #MahsaAmini

به چای خوردن تو پیش آدم بعدی #مهسا_امینی #MahsaAmini

قسم به این همه که در سرم مدام شده #مهسا_امینی #MahsaAmini

قسم به من به همین شاعر تمام شده #مهسا_امینی #MahsaAmini

قسم به این شب و این شعرهای خط خطی ام #مهسا_امینی #MahsaAmini

دوباره برمی گردم به شهر لعنتی ام #مهسا_امینی #MahsaAmini

Darvish | درویش

@Darvishsha

ماییم و کهنه دلقی، کآتش در آن توان زد

Follow on Twitter

Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .