Thread Reader

Θρίαμβος .. 1)Μετά τήν νίκη του στην Κρήτη ο "Χλωμός Θάνατος τών Σαρακηνών" έκανε τήν καθιερωμένη είσοδο στήν Επτάλοφο όπου οι δρόμοι ήταν στρωμένοι μέ άνθη, δάφνες καί ακριβούς τάπητες. Πλήθη λαού κρατούσαν αναμμένες δάδες καί λιβάνι,

2)ενώ στούς εξώστες τού κάθε μεγάρου κρέμονταν χρυσά σκεύη καί μεταξωτά υφάσματα. Ο Φωκάς συνέχισε τήν πορεία του στόν Ιππόδρομο, ακολουθούμενος από τό πλήθος τών αιχμαλώτων καί τών λαφύρων πού είχε αποκομίσει από τήν εκστρατεία του στήν Κρήτη.
3)Ο αυτοκράτορας Ρωμανός μέ τήν αυτοκράτειρα Θεοφανώ καί σύσσωμη τήν Αυλή βρισκόταν στό Κάθισμα (Αυτοκρατορικό Θεωρείο), ενώ 100.000 λαού είχαν στριμωχτεί μέσα στό μεγαλύτερο σταδίο τής Πόλης καί επευφημούσαν τόν θριαμβευτή.
4)Όλοι γνώριζαν τόν θρύλο πού έλεγε ότι όποιος κατακτήσει τήν Κρήτη από τούς απίστους, αυτός αργότερα θά κατακτούσε καί τόν θρόνο. Κάποιος κρατικός λειτουργός φόρεσε ένα χρυσό στέμμα στόν Αρχιστράτηγο, τόν οποίον ακολουθούσε ο αιχμάλωτος εμίρης μαζί μέ τίς γυναίκες του,
5)τά δεκάδες παιδιά του καί τούς πιό επίσημους συνεργάτες του. Ακολουθούσαν οι άμαξες γεμάτες χρυσό καί εκατομμύρια ασημένια νομίσματα, χρυσοΰφαντα υφάσματα, κρυστάλλινα σκεύη, έπιπλα από ελεφαντόδοτο, πολύτιμους λίθους, χρυσά κοσμήματα, περσικά χαλιά,
6)βαριές πανοπλίες διακοσμημένες μέ χρυσό, δόρατα, ξίφη, ασπίδες, τόξα. Όσοι παρακολούθησαν τήν παρέλαση προσπαθούσαν νά έχουν καλλίτερη θέα ώστε νά δούν τόν αγέρωχο εμίρη πού είχε προξενήσει τόσα δεινά στούς χριστιανικούς πληθυσμούς.
7)Έξαλλοι εδεξιώθησαν οι δήμοι τόν θριαμβευτήν, άγοντα μετά τών λογάδων τής νικηφόρου αυτού στρατιάς διά τών καταμέστων οδών, ών αι οικίαι καί τά μνημεία ήσαν κατάφορτα υπό στεφάνων καί δαμασκηνών υφασμάτων. Άπαντες οι εξώσται ήσαν κεκοσμημένοι διά τών πολυτιμοτάτων κειμηλίων,
8)θυμιατήρια παμπληθή επλήρουν λιβανωτού τούς αέρας καί τήν λάμψιν τού ηλίου ηύξανεν η ανταύγεια τών εν πλήρει ημέρα ανημμένων απειραρίθμων δάδων. Έξαλλα δέ υπό αγαλλιάσεως τά πλήθη, ημφιεσμένα εσθήτας (ενδύματα) εορτασίμους,
9)εθεώντο παρελαύνοντα εφ' αμαξών τόν από τών θησαυροφυλακίων καί τών οίκων τού Χάνδακος πλούτον, εν οίς οι Άραβες είχον συσσωρεύσει αρπάγματα αιώνος όλου. Ως ποταμός αφθόνως επιρρέων κατά τήν έκφρασιν μάρτυρος αυτόπτου αντιπαρήρχετο πρό τών εκπεπληγμένων ομμάτων τών θεατών η
10)ατελεύτητος λεία, χρυσός καί άργυρος παμπληθής εις νόμισμα βαρβαρικόν καί άκοπος, πέπλοι χρυσόπαστοι, τάπητες αλουργοί (πορφυρόχρωμοι), κειμήλια, πανοπλίαι, κράνη, ξίφη, θώρακες, διά χρυσού κεκοσμημένα πάντα, έγχη (ακόντια), ασπίδες καί τόξα αναρίθμητα.
11)Αλλ' εις φρενίτιν ανήλθον οι αλαλαγμοί τού πλήθους, ότ' επεφάνη διά χρυσού κεκοσμημένος τήν κεφαλήν στεφάνου ο ηλιοκαής νικητής, ο αποδώσας εις την Βασιλειαν καί τήν Εκκλησίαν τήν προσφιλή θυγατέρα τήν επί μακράς ετών περιόδους δούλην καί αλλόθρησκον. @Thread Reader Unroll Helper
Το Κρασάκι Του Τσου/ Komninos Dynasty association
Μπλοκαριστής αρνητών λογικής. Γαμπρός της οικογένειας των Κομνηνών και νόμιμος διεκδικητής του θρόνου της Αυτοκρατορίας.
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .