Thread Reader
reza zohrabi

reza zohrabi
@rezazohrabi84

Nov 25, 2022
7 tweets
Twitter

#رشته_توییت ۱. بعد از شکست خوردن نسبی طرح این شعار که اگر نظام سیاسی از بین برود ماهیتی به ایران دچار تجزیه میشود، اکنون، نظام سیاسی به دنبال چسبی میگردد که سرنوشت خود را هر چه بیشتر به سرنوشت ایران گره بزند.از این رو دوگانه ای را شکل میدهد (۲...) #زن_زندگی_آزادی

۲. و بر آن پافشاری میکند که هویت ملی را تا آنجا که میتواند وابسته به خود معرفی کند.با آنکه میداند خطر بزرگی برای "تیم فوتبال" وجود دارد اما در آخرین لحظه عامدانه میرود و دیداری با ایشان ترتیب میدهد. (۳...) #زن_زندگی_آزادی
۳. با آنکه میداند بحران زایی خلق میکند در شب بازی دوم میرود و غفوری را بازداشت میکند و همه اینها برای تعمیق شکاف دوگانه اش است. دوگانه ای که هر چه بیشتر مرزهایش با ابزار خط کش ج.ا مشخص شود سرنوشت سرزمین را به سرنوشت نظام سیاسی بیشتر میچسباند. (۴...) #زن_زندگی_آزادی
۴. از آنطرف اپوزیسیون پراکنده خارج از کشور تمایل به این شکاف دوگانه دارد تا بتواند هویتی برای خود خلق کند و با اَلک کردن های دائم به یکپارچگی هویتی دست یابد. سلاح رسانه و تهیج خشونت ابزار عمیق شدن شکاف هستند.(۵...) #زن_زندگی_آزادی
۵. ژاک دریدا فیلسوف فرانسوی در جایی از دوگانه ها میگوید که متن را پنهان میکنند. متن اصلی، زندگیی است که از ما سلب شده و باید برای احیا آن تا آخرین قطره خون مبارزه مدنی کنیم. (۶...) #زن_زندگی_آزادی
۶. دوگانه ها هویت های تازه و رادیکال خلق میکنند تا زندگی را به محاق ببرند و این کار را با رسانه ای ترین حوزه های سرمایه مانند فوتبال انجام میدهند و در بین آن جوانرودها و خیابان فراموش میشود.(۷...) #زن_زندگی_آزادی
۷. ما زندگی میکنیم ما میرقصیم و میخندیم و بخشنده خواهیم بود تنها برای امتداد #زندگی برای جریانی به نام #زن_زندگی_آزادی، برای #آزادی
reza zohrabi

reza zohrabi

@rezazohrabi84
عضو منفعل حزب اتحاد ملت/ معماری خواندم،نقد معماری مینویسم/روزنامه ها،خانه ها و رمانها به وجدم میاورند/کنش سیاسی اخلاقی ترین شکل حضور است.
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .