Thread Reader
Twitter

توطئه...بلو بیم پروژه:( NASA ) Project Blue Beam !     بلو بیم پروژه هغه ټڪنالوژي او وسله ده چې د مجازی عڪسونو، مختلف ږغونو، وژونڪي فریڪونسۍ،څپې او مصنوعي زلزلې(هارپ) په وسیله د NASA، شاهي ڪورنۍ، راڪ راتچیلډ (خطرناڪترینه یهودي ڪورنۍ) او د راڪفِلر ڪورنیو لخوا تمویل @بلال احــدی

او تجهیز ڪیږي. دا پروژه د نړۍ د خلګو د مذهبي عقیدې په وړاندې یوه لویه دسیسه ده. چې د ملي هوایی چلند او فضا اداره، د امریڪا د متحده ایالاتو فضايي اداره (NASA) چې د ملګرو ملتونو په مرسته د نړۍ د پیښو د پردې تر شا هڅه ڪوي چې د انټي ڪریسټ (دجال) په مشرۍ یو نوی مذهب یا نظام نافذ ڪړي،
ترڅو دوي وڪولی سي نوي نړیوال نظم ته وده ورڪړي. چې لویه دسیسه یې د عیسی علیه السلام د شخصیت په غلا ڪولو سره ځان ته منسوب ڪړی او مسیح الدجال به پر مسلمانانو او نړیوالو تیر ڪړي او خلګ به دا فڪر ڪوي چې عیسی ع دی. د نوي عصر دین یو شیطاني جال دی چې د منفي ځواڪونو (صهیونیانو،
فریمیسنانو او ایلومیناټیانو) لخوا رهبري ڪیږي. باید ووایو چې دوي په دې ڪار ڪې ډېر بریالي سوي او د ساینسزم، ډاروینیزم او ریالیزم په نومونو یې ڪوچني دینونه/مذهبونه جوړ ڪړي دي،چې د خلګو د ذهنونو په ڪنټرولولو سره د دین او مذهبونو حقیقت له منځه وړي. د اسلام دښمنان له دغې وسيلې څخه ڪار
اخلي، او له همدې امله د بلوبیم پروژه د دوي لپاره په ځانګړي توګه مهمه ده! د نیلي شعاع/بلوبیم په پروژه ڪې اول ګام د نړۍ په بېلابېلو برخو ڪې د مصنوعي زلزلو رامنځته ڪول دي، هغه زلزلې چې د دوي د خوښې ځایونه ویجاړوي. هغه څه چې دوي یی په دې ڪړنو سره ترلاسه ڪول غواړي، هغه دا چې ټول دیني
تعلیمات غلط دي او د نړۍ ټول دینونه، مذهبونه او ادیان له زرګونو ڪلونو راهیسې غلط دي او خلګ یې ګمراه ڪړي دي، اصلي خدای خو دجال دی چې هرڅه یې د هغه تر ڪنټرول لاندې دي. دوي په خپلو ڪوچنیو ڪارونو ڪې پټ اهداف لري، او پر خلګو باندې د دې پروژې د ښه اغیز لپاره، له دوي سره هالیوډ هم ډیره
مرسته ڪړې او د (Star Trek Trilogy ، Independence Day ، 2001: A Space Odyssey) په څیر فلمونه یې جوړ ڪړي او همدارنګه یې په اسمان ڪې د عجیب او ډارونڪي ږغونو انعڪاس د بل غږ په توګه ښودلی دی. چې دا د بلوبیم پروژې دوهم پړاو پورې تړاو لري، ڪوم چې د یوې سترې فضايي نندارې مرحله د ډیرو
الوتڪو(فضایي بېړیو) لخوا د ۷۰ څخه تر ۸۰ میله په ارتفاع ڪې رامنځته ڪیږي، چې په دې لویه ننداره ڪې، پر ځمڪه باندې د Aliens (فضایي مخلوق) برید په سرلیڪ سره، د نړۍ د هیوادونو ځمڪه به د امریڪا(یهودي) ځواڪونه لخوا اشغال سي. د بلیو بیم پروژې په جوړولو ڪې د دوي تر ټولو مهم هدف د مسلمانانو
مسیحیانو او نورو مذهبونو د عقیدې له منځه وړل دي! دوي غواړي چې د دجال په مشرۍ په نړۍ ڪې یوازې یو ثابت دین وي، د بلوبیم او د ذهنونو ڪنټرول په ځواڪمنو وسلو سره خلڪ خپل لوري ته راجلب ڪړي، چې دوي نن ورځ خورا دیر پرمختګ ڪړی دی! نن سبا ساینس/علم یو دین (ساینسزم) ګرځېدلی دی، ساینس پوهان
د خلګو لپاره لڪه پیغمبران داسي وي، ڪومه مقاله او عنوان چې د مشهور ساینسپوه په نوم وي، د خلګو لخوا منل ڪیږي، پرته له ڪومې څیړنې او دا ځڪه چې ناسا چې ڪوم څه ڪشف ڪړي نړیوال یی مني. دا لیڪنه یقیناً د اعتبار وړ ده، ځڪه چې د لیزر او مجازی سیسټم پواسطه، د الوتڪو لخوا رامنځته سوي طبیعي
ږغونه، د هولوگرام او مجازي عڪسونو سره، لویه فضا ڪې دا د خلګو پر ذهنونو دومره اغیز لري چې تاسو یې فڪر هم نه ڪوئ. فضایي مخلوق (UFOs)، روښانه الوتونڪي قابونه چې په ټوله نړۍ ڪې نن ورځ لیدل ڪیږي، wormholes چې انټرنیټ په ډڪ دی او په مختلفو ښارونو ڪې د عجیب ږغونه! دا ږغونه،UFOs (Aliens)
مصنوعي (wormholes) ټول د دې بلوبیم پروژې لخوا رامنځته سوي او نن ورځ دوي د بلوبیم پروژې وروستي مرحلې لپاره د بیلابیلو ټولنو ذهنونه چمتو ڪوي! دوي خلڪ دې ته اماده ڪړل او افڪار یی داسې وروزل، چې ستاسو له ځمڪې څخه بهر په زرګونو سیارې او ځمڪې شتون لري، او د اسلام دا خبره چې تاسو ترټولو
غوره اشرف المخلوقات یاست او هرڅه نعمتونه اللهﷻ ستاسو لپاره پیدا ڪړي دي، په بشپړ ډول غلط دي، ځڪه چې ستاسو څخه ډیر هوښیار مخلوقات(Aliens) شتون لري! دا ټول صهیونیستي درواغ دي! چې په دې سره دوي حقیقت له منځه یوسي، ڪه باور نه ڪوئ،تاسو انتظار وڪړئ او وبه ګورئ چې د بلوبیم پروژې پړاوونه
به یو له بل څخه وروسته څنګه عملي ڪیږي. همداسې د ذهن ڪنټرول چې د ګرځنده تلیفون ارتباطي وسایلو په څیرچې دماغ ته موجونه لیږي، ترڅو ذهن ڪنټرول ڪړي. په روسیه ڪې (لوی ڪمپیوټرونه او لیوني ساینسپوهان) د انسان د بدن اناتومي او د انسان په ذهن ڪې د بیلابیلو څپو/امواجو اغیزو باندې ڪار ڪوي!
چې د دې پروژې یو ګام د ځانګړي فریڪونسۍ رامینځته ڪول دي چې د هر هیواد خلګ ڪولی سي په خپله ژبه یی واوري. د ټولو ڪلتورونو تلفظ او ژبه په یو اصلي ڪمپیوټر ڪې ثبت سوي چې د جاسوسي الوتڪو سره په اړیڪه ڪې انسان ته د ځانګړي پیغامونو او معنا سره فریڪونسۍ لیږدوي، او ڪه چیري د نړیوال نظم سره
مطابقت ونلري، دوي ڪولی سي هغه ڪس ځان وژنه وڪړي یا مړ شي. د دې پروژې اصلي پایله او اصلي موخه دا ده چې د هر قوم او مذهب د لویو خلګو او د مهمو او ځانګړو خلګو انځورونه جوړ ڪړي، په اروپا ڪې د عیسی علیه السلام د مجازی انځور په جوړولو سره، دوي د دې مجازی انځورڅخه خلګو ته دا پیغام ورڪوي،
چې د ټولو دیني عقایدو خلاف دی. د بلوبیم پروژې یوه برخه چې د ټراڪټور پروژې په نوم یادیږي موجونه دي، چې مختلف وسایلو باندې اغیزه ڪوي! دغه څپې ماشینونه، پرمختللې وسلې، بريښنا او ټڪنالوژي بندوي.(چې د سیمپسون ڪارټون ڪې ورته اشاره ڪړي ده!) دغه څپې خلګ په داسي حالت ڪې اچوي، چې خلګ بې
هوښه ڪيږي، په اصل ڪې دوي له اسمان څخه د سڪرین په توګه ڪار اخلي، ترڅو چې دوي له انسانانو سره هرڅه وڪړي. او په پای ڪې باید ووایو چې دا پروژه یوه صهیونیستي پروژه ده چې د فریمیسن، ایلومیناټي او د ڪبالزم(جادو) د پیروانو لخوا جوړه شوې، ترڅو په ځمڪه ڪې د دجال تر امر لاندې د نوي نړیوال
حڪومت د جوړولو لپاره چمتووالی ونیسي، چې مشرۍ یی ابلیس ڪوي. • یوڅه موده مخڪې په ترڪیه ڪې هم د بلوبیم، چې BBC د الوتونڪی قاب نوم ورڪړی وو. او ځینې عجیب غږونه. BBC :fb.watch/ihEAL62SxM/ عجیب(UFOs) ږغونه: content.jwplatform.com/previews/cBa5L… #کاپی @بلال احــدی بلال احدی @عمــر مـــهاجر دوهم اکونټ
بلال احــدی
د نـــړیـــوال جـــهاد یو مســـافر لاروی!! تېر اکونټونه بلاک شول ستاسو د ملګرتیا په هیله!
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .