Thread Reader
Peter Holmgren

Peter Holmgren
@pholmgren

Mar 7, 2023
9 tweets
Twitter

Så har @SLU refererat ännu en utvald artikel om #skogsbruk publicerad av SLU forskare. Men hur väl stämmer påståendena i nyheten med vad som faktiskt står i artikeln? Har SLUs pressavdelning valt ut även vilka av resultaten som presenteras? 🧵 /1 slu.se/ew-nyheter/202…

Ansatsen i studien är intressant, nämligen att studera hur väl olika skogsbruksmål uppfylls i olika scenarier. Fokus ligger på ekonomi och mångfald och i vilken grad dessa mål samvarierar. Detta nämns i nyhetsartikeln, men hela fokuset i texten är på trenderna för mångfalden. /2
Budskapet i nyheten är att mångfald kan gynnas med ett fokus på "grön infrastruktur". Konsekvenser för ekonomi och samhälle nämns inte. Inte heller att studien visar att #alla scenarier leder till positiva resultat för mångfalden i landskapet. /3
Däremot görs det tydligt i den vetenskapliga artikeln att grön-infrastruktur scenariet leder till ekonomiska förluster, medan ekonomi scenariet ökar avkastningen. Då talar vi naturligtvis bara om avkastningen i skogen, inte i förädling och för samhället i stort. /4
Ska också noteras att de konstruerade modellerna för att skatta framtida mångfald är skakiga & begränsade, beskrivet i supplementary material till den vetenskapliga artikeln. Mao både önskade målstrukturer och deras koppling till faktisk mångfald bygger i stort på antaganden. /5
Tyvärr diskuteras dessa svagheter varken i den vetenskapliga artikeln eller nyhetsartikeln - en förleds istället att tro att detta är vetenskapligt etablerade statiska samband över tid. Det finns inte heller någon känslighetsanalys av modellerna. /6
Kanske allvarligast är att det saknas resonemang (eller modeller) för hur(uvida) målen kan integreras mer i praktisk skötsel, och hur vi i så fall skulle kunna mäta och verifiera detta. Ungefär som har skett i skogspolitik och -praktik under de senaste 30 åren. /7
SLU publicerar över 2000 vetenskapliga artiklar varje år. Ett fåtal väljs ut av universitetet för att spridas i nyhetsform. Ofta sprids detta vidare i dagspress och till den politiska debatten. /8
Vad är kriterierna för nyhetsurvalet och på vilka grunder görs tolkningarna av de vetenskapliga artiklarna? Det finns en uppenbar risk att interfacet mellan forskning och allmänhet missbrukas i agendasättande syfte. Vi bör vara vaksamma på det. /9 av 9
Peter Holmgren

Peter Holmgren

@pholmgren
Sustainability for all. Forestry part of the solution. Local = new Global. 20 yrs intl civil servant. Shedding sunlight on trolls & science. Kunskapslobbyist.
Follow on Twitter
Missing some tweets in this thread? Or failed to load images or videos? You can try to .